Fundacja

Skazy krwotoczne i zakrzepica

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok. Sprawozdanie 2016

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok. Sprawozdanie 2016

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok.  Sprawozdanie_2015

Sprawozdanie finansowe Fundacji za 01.01.2014 – 31.01.2014   Sprawozdanie_2014

Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok.  Sprawozdanie_2014

Sprawozdanie finansowe Fundacji za 2014   Sprawozdanie_2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2013   Sprawozdanie_2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji: Skazy Krwotoczne i zakrzepica za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku   sprawozdanie2012

 

STATUT FUNDACJI

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja pod nazwą  „ Fundacja: skazy krwotoczne i zakrzepica”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Zofię Nizińską, zwaną dalej Fundatorem,  aktem notarialnym  z dnia 22.04.2009 r.  za nr rep. 943/2009,   działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach  (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.

 

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3
Siedzibą Fundacji jest  Wola Gołkowska.

 

§ 4
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych, Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 5
Ministrem właściwym do nadzoru nad Fundacją jest Minister Zdrowia .

 

§ 6
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

 

§ 7
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę.

 

§ 8
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym.

 

 

Rozdział 2

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9
Cele Fundacji:
 1. Poprawa  istniejących metod opieki nad chorymi z zaburzeniami krzepnięcia krwi: skazą krwotoczną lub żylną chorobą zakrzepowo-zatorową,
 2. Stworzenie wspólnej platformy informacji na temat diagnostyki i leczenia pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi,
 3. Wprowadzenie jednolitych metod w diagnostyce, leczeniu i badaniach kontrolnych pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi.

 

§ 10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. Organizowanie i finansowanie kursów, konferencji, sympozjów, odczytów dla    lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów, zajmujących się  leczeniem chorych z  zaburzeniami krzepnięcia krwi;
 2. Organizowanie szkoleń i ćwiczeń  dla  lekarzy  w  regionalnych  ośrodkach leczenia hemofilii i innych wrodzonych skaz krwotocznych oraz w poradniach przeciwzakrzepowych;
 3. Prowadzenie rejestru, monitorowanie przebiegu klinicznego i leczenia chorych  na hemofilie i inne wrodzone skazy krwotoczne;
 4. Wdrażanie kompleksowego programu badań przesiewowych dla wykrycia inhibitorów  wśród chorych na hemofilię;
 5. Wdrażanie programu poprawy dostępności diagnostyki wrodzonej i nabyte trombofilii;
 6. Organizowanie  badań naukowych i  klinicznych,  wprowadzających postęp w zakresie nauki o krzepnięciu krwi i jego zaburzeniach;
 7. Przygotowanie  i publikowanie opracowań na temat diagnostyki i leczenia skaz krwotocznych i żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej;
 8. Dofinansowanie posiedzeń naukowych , sympozjów,. konferencji i zjazdów, związanych z realizacją celów Fundacji.

 

§ 11

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność osób fizycznych i prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

 

Rozdział 3

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, w wysokości   1000  PLN, wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

 

§ 13
Dochody Fundacji pochodzą z następujących źródeł:
 1. świadczeń Fundatora,
 2. subwencji osób  fizycznych lub prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek publicznych,
 4. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
 5. darowizn,  dotacji, spadków, zapisów, grantów,
 6. dywidend i zysków z akcji i udziałów,
 7. dochodów z nieruchomości oraz majątku ruchomego.

 

§ 14
Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem.

 

Rozdział 4

ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 15
Organami Fundacji są:
 1. Zarząd Fundacji,
 2. Rada Fundacji,
 3. Rada Programowa Fundacji.

 

ZARZĄD

 

§ 16

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 6 osób.
 2. Prezesa, dwóch Wiceprezesów i członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator w drodze uchwały.
 3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

 

§ 17

 1. Fundator może odwołać członków Zarządu w każdym czasie.
 2. Członek Zarządu może złożyć rezygnację w każdym czasie.

 

§ 18

 1. Fundator może    rekomendować  Zarządowi  osobę  na  stanowisko   dyrektora  biura    Fundacji .
 2. Dyrektor biura Fundacji nie będzie wchodził w skład Zarządu.
 3. Dyrektor biura fundacji może wykonywać swoją funkcję społecznie lub na podstawie umowy o pracę lub zlecenia.
 4. Zadaniem dyrektora  biura Fundacji będzie  prowadzenia  biura Fundacji,  popularyzacja działalności    Fundacji oraz pozyskiwanie   środków na realizację  jej celów.

 

§ 19
Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania   lub  z datą złożenia pisemnej rezygnacji przez  członka Zarządu .

 

§ 20
Do zadań Zarządu należy:
 1. sprawowanie kierownictwa we wszystkich sprawach dotyczących działalności Fundacji,
 2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,  w tym przy podpisywaniu wszelkiego rodzaju umów,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji ,
 4. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków ,  zapisów i grantów,
 5. tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jednostek organizacyjnych oraz nadzór nad ich działalnością,
 6. wnioskowanie zmian w statucie Fundacji oraz jej likwidacji,
 7. wnioskowanie o połączenie z inną  fundacją,
 8. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji ,
 9. rozliczanie się z realizacji projektów   medycznych .

 

§ 21

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie dla członków Zarządu ustalać  będzie  uchwała  Rady Fundacji.
 3. Rada Fundacji  w drodze uchwały  może   przyznać członkom   Zarządu  i  Rady Programowej Fundacji   diety za udział w posiedzeniach tych  organów.

 

§ 22

 1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach.
 2. O terminie posiedzenia  członkowie Zarządu powinni zostać  powiadomieni z  7 – dniowym wyprzedzeniem  ( fax, e- mail,  list polecony).
 3.  Zarząd podejmuje  uchwały   większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana  jest  obecność co najmniej połowy członków Zarządu   oraz   oddanie głosu  za przyjęciem  uchwały  przez  Prezesa  Zarządu,   a w sytuacji jego nieobecności  na posiedzeniu Zarządu   oddanie głosów  za przyjęciem uchwały  przez 2 (dwóch) Wiceprezesów Zarządu .

 

§ 23
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa  Prezes  lub   Wiceprezesi  Zarządu samodzielnie  lub dwóch członków  Zarządu działający łącznie.

 

RADA FUNDACJI

 

§ 24

 1. Rada Fundacji  może być powołana przez  Fundatora .
 2. Członków Rady ( w tym przewodniczącego )   powołuje Fundator  na 3 letnią kadencję.
 3. Rada Fundacji liczy od  1  do  5 osób
 4. Fundator może w każdym czasie odwołać  członka Rady .

 

§ 25
Rada Fundacji:
 1. Czuwa nad realizacją idei Fundacji, służy radą i pomocą w rozwoju Fundacji,
 2. Opiniuje wnioski o skorzystanie z pomocy Fundacji,
 3. Występuje z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 4. Podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu  rocznych sprawozdań  finansowych Fundacji,
 5. Podejmuje  uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium  członkom Zarządu,
 6.  Podejmuje  uchwalę w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego Fundacji,
 7. Podejmuje inne uchwały, które  będą wymagane przez prawo,  a które nie nalezą do kompetencji Zarządu,

 

§ 26

Rada Fundacji  pracuje na posiedzeniach.

 

§ 27

 1. Na posiedzeniach Rady mogą być zapraszani : przedstawiciele Zarządu Fundacji , Rady Programowej Fundacji oraz   zaproszeni goście.
 2. Posiedzenia zwołuje  Przewodniczący Rady  Fundacji,   co najmniej na 7 dni  przed terminem  posiedzenia  (  listem poleconym ) .

 

§ 28

 1. W sytuacji,  gdyby jedynym członkiem Rady Fundacji był Fundator,  podejmuje on uchwały samodzielnie .
 2. W sytuacji gdy   Rada Fundacji  działać będzie  w składzie dwóch lub większej liczby osób, uchwały podejmowane będą  większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej dwóch  jej   członków .
 3. W sytuacji  oddania  za uchwałą jednakowej liczby głosów za i przeciw,  głos Przewodniczącego  liczyć będzie się podwójnie.

 

Rada Programowa Fundacji 

 

§ 29

 1. Rada Programowa Fundacji   może być powołana przez Fundatora..
 2. W sytuacji  ustanowienia  Rady Programowej  Fundacji, działa ona w składzie  od 2 do 5 osób.
 3. Fundator    powołuje   Przewodniczącego Rady  Programowej oraz jej  członków, po wcześniejszej konsultacji z Zarządem Fundacji .

 

§ 30

Rada  Programowa  Fundacji  jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych.

 

§ 31
Do kompetencji  Rady Programowej Fundacji  należy :
 1. opiniowanie  rocznych  i wieloletnich  programów  działalności Fundacji,
 2. wyrażenie  opinii  w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

 

Rozdział 5

ZMIANA STATUTU

 

§ 32

Decyzje w przedmiocie zmiany celu i statutu podejmuje Fundator.

 

Rozdział 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów,  Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator poprzez  uchwałę podjętą na wniosek Zarządu.

 

Rozdział 7

LIKWIDACJA

§ 34

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów  dla których została powołana  lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

§ 35

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

 

§ 36

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach  na rzecz  Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Zakrzepicę i Skazy Krwotoczne „ Thrombus”, 61-833 Poznań, ulica Szkolna 8/12.

 

§ 37

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

 

 

Fundator

Zofia Nizińska